Co je elektrická energie?

Elektronika

Co je elektrická energie?
Co je elektrická energie?
Anonim

Mnoho lidí, když mluví o něčem takovém, jako je elektrická energie, má na mysli nějaký druh síly. Nicméně i ve školním kurzu fyziky jsme věděli, že síla a síla jsou různé pojmy, i když jsou vzájemně propojené.

Samotný pojem „síla“znamená charakteristiky konkrétní události. V tomto případě můžete spojit sílu s nějakým předmětem. Jakékoli fyzické působení lze nazvat působením síly. Dokonalá práce je dráha ujetá za pomoci vynaložené síly. Práce vykonaná silou za určitý čas se bude rovnat výkonu. Výkon je tedy fyzikální veličina, která se rovná poměru práce vykonané za určitý čas určitou silou k tomuto časovému období.

elektrická energie
elektrická energie

Nesmíme však zapomínat, že síla se také nazývá mírou energie. Můžeme tedy vzít v úvahu tvrzení, že tento termín lze použít i pro označení změny energie v určitém systému (rychlost přeměny energie).

Přestože se výše uvedené termíny a definice týkají spíše mechanické energie, z toho všeho lze odvodit takový koncept jako"elektrická energie". Součin proudu a napětí se nazývá proudový výkon. Protože tento koncept závisí stejnou měrou jak na napětí, tak na proudu, můžeme říci, že stejný elektrický výkon je získán jak při vysokém a nižším napětí, tak při vysokých napětích a nízkých proudech. Tato vlastnost je základem přenosu elektrické energie na velké vzdálenosti pomocí elektráren, rozvoden, transformátorů (zvyšovací a snižovací), rozvaděčů a dalších elektrických zařízení.

instalovaná elektrická energie
instalovaná elektrická energie

Elektrický výkon se dělí na dva hlavní typy: jalový a aktivní. Činný výkon je charakteristický pro přeměnu elektřiny na jiné druhy energie (teplo, pohyb, světlo). Elektrický výkon se měří ve wattech (W). V každodenním životě se taková energie obvykle měří v kilowattech a velké elektrárny používají větší jednotky - megawatty.

Jalový elektrický výkon charakterizuje elektrické zatížení v různých zařízeních. Je rovna součinu úbytku napětí a pracovního proudu a sinusu fázového úhlu (fázového posunu) mezi proudem a úbytkem napětí. Jalový výkon se měří v jalových voltampérech (VAr).

Aktivní výkon může být spojen s elektrickou energií prostřednictvím takového konceptu, jako je "kosinus phi" - rozdíl mezi fázemi proudu a napětí. U většiny domácích spotřebičů bude tento kosinus asi 0,8. U topných spotřebičů se často zvyšuje na skutečnou hodnotujednotky.

se měří elektrický výkon
se měří elektrický výkon

Elektrický výkon se měří speciálním zařízením - wattmetrem. Takové zařízení má dvě vinutí. První je tlustý drát, spojený se spotřebiči elektřiny a zachycuje změnu proudu. Druhé vinutí se skládá z tenčího drátu a je zapojeno paralelně, aby odpovídalo napětí v síti. Elektrárny často používají koncept „instalovaného elektrického výkonu“, což je součet všech jmenovitých výkonů všech elektrických strojů pouze jednoho typu nebo typu (například transformátory, generátory, motory).

Populární téma